top of page
Schooljongens
 • Heeft het verplaatsen van de startdatum van Agora invloed op de huidige activiteiten in KC De Loft?
  Dit heeft geen invloed op het huidige aanbod van zowel het regulier onderwijs als kinderopvang.
 • Hoe blijf ik betrokken bij de ontwikkelingen van Agora?
  Op deze website én in de nieuwsbrief van Agora Westelijke Mijnstreek lees je de meest actuele informatie over ontwikkelingen van Agora in KC De Loft. Daarnaast ontvang je relevante informatie via het Ouderportaal of ISY.
 • Ik heb mijn kind aangemeld voor Agora per 1 januari 2024. Wat betekent dit voor ons?
  De aanmeldprocedure wordt voor nu stopgezet. Ontvangen aanmeldingen kunnen wij nu niet verwerken. In verband met AVG worden de ontvangen gegevens verwijderd. Zodra aanmelden weer mogelijk is, informeren wij je via de nieuwsbrief en via deze website.
 • Waarom wordt de startdatum van Agora in KC De Loft verplaatst?
  In de aanloop naar 1 januari 2024 is gebleken dat het vormgeven van onderwijs en kinderopvang volgens Agora meer voorbereiding vraagt. Daarom is besloten om Agora op een later moment aan te gaan bieden; het streven is bij aanvang van schooljaar 2024-2025.
 • Waar kan ik terecht als ik een vraag heb?
  Je kunt je vraag sturen naar info@agorawestelijkemijnstreek.com of stellen via het contactformulier op onze website.
 • Wat vraagt Agora van mij als ouder?
  Wij geloven sterk in het gedachtegoed en de zienswijze van Agora, en dragen dit graag uit. We vinden het heel belangrijk dat ouders achter de Agora-aanpak staan. Onderdeel van Agora is een hoge mate van ouderparticipatie. Ouders worden en zijn meer betrokken, er is voortdurende afstemming over het kind en de ontwikkeling die het vraagt. Een goede band tussen professional en ouders is daarom heel belangrijk. We nodigen ouders geregeld uit om deel te nemen, gaan vaak met u in gesprek over uw kind en over het reilen en zeilen binnen het Kindcentrum.
 • Wat is Agora Westelijke Mijnstreek?
  Binnen Agora Westelijke Mijnstreek werken kinderdagopvang, BSO en onderwijs steeds intensiever samen. We streven naar een zo inclusief mogelijk aanbod. Alle kindprofessionals (pedagogisch medewerkers en leerkrachten) vertalen het gedachtegoed van Agora naar de kinderen. Samen coachen ze de kinderen. Voor jonge kinderen is spelen een belangrijke manier om te leren; in de basisschoolleeftijd door ze ruimte te bieden om vanuit de eigen intrinsieke motivatie te leren. Agora wordt aangeboden binnen Kindcentrum De Loft, waar we ook regulier onderwijs aanbieden. Binnen Agora werken we aan de kern- en einddoelen zoals die voor elke basisschool zijn beschreven. Doordat de interesse en nieuwsgierigheid van het kind het vertrekpunt is, kan de manier van werken voor elk kind anders zijn. De sociale context van de groep is een essentieel onderdeel van het leren en ontwikkelen binnen ons Agora-aanbod.
 • Wanneer kan mijn kind starten?
  In de aanloop naar 1 januari 2024 is gebleken dat het vormgeven van onderwijs en kinderopvang volgens Agora meer voorbereiding vraagt. Daarom is besloten om Agora op een later moment aan te gaan bieden; het streven is bij aanvang van schooljaar 2024-2025.
 • Naar welke school kan mijn kind uitstromen?
  We hebben de ambitie om door te groeien naar een kindcentrum voor kinderen van 0 tot 18+. Momenteel bieden we echter nog geen voortgezet onderwijs aan. De dichtstbijzijnde Agora-school voor voortgezet onderwijs is Wings Roermond. Uitstroom naar het reguliere voortgezet onderwijs in de regio is ook mogelijk.
 • Hoe kan ik mijn kind aanmelden?
  De aanmeldprocedure voor Agora is stopgezet. Ontvangen aanmeldingen kunnen wij nu niet verwerken. In verband met AVG worden de ontvangen gegevens verwijderd. Zodra aanmelden weer mogelijk is, informeren wij je via de nieuwsbrief en via deze website.
 • Waar kan ik me verder verdiepen in Agora?
  Op de website van de Vereniging Agora Onderwijs vind je meer achtergrondinformatie. Ook is het boek ‘Catharsia’ van Sjef Drummen, één van de grondleggers van Agora, aan te bevelen als je je verder wilt verdiepen in Agora.
 • Waarom is er geen VVE-aanbod binnen Agora?
  Het aanbieden van Vroeg- en Voorschoolse Educatie (VVE) mag alleen volgens specifieke kwaliteitseisen. Enkele daarvan zijn niet in lijn zijn met het gedachtegoed van Agora. Een van de kwaliteitseisen is bijvoorbeeld het werken met een goedgekeurde VVE-methodiek. Binnen Agora werken we niet met specifieke methodes, maar passen we alle middelen die we inzetten aan op de ontwikkelbehoefte van het kind. Dat is één van de redenen waarom we met de huidige regelgeving geen VVE kunnen aanbieden binnen Agora. Omdat de coaching van elk aanwezig kind gericht is op de intrinsieke motivatie van het kind, is ons Kindcentrum ook voor peuters een goede plek om te spelen, leren en ontwikkelen.
 • Hoe ziet Agora eruit voor kinderen van 0 tot 2 jaar?
  Deze kinderen hebben een geborgen en veilige omgeving nodig, met vaste gezichten, om zich goed te kunnen ontwikkelen. Daarom verblijven ze veel in de veilige haven van hun eigen KDV-groepsruimte. De professionals hebben als taak de kinderen goed te kennen, te observeren en te bekijken waar een uitstapje binnen het Kindcentrum mogelijk is. Hierover zijn geen vaste afspraken, het welzijn van het kind staat voorop. De jongste kinderen worden vooral op de momenten dat het kan, meegenomen in de sfeer en activiteit binnen het Kindcentrum, onder begeleiding van de voor hen vertrouwde professional.
 • Wat is Agora-onderwijs?
  Bij Agora staat de leervraag van het kind centraal. De nieuwsgierigheid of leergierigheid van het kind is leidend. Elk kind mag zelf kiezen wat hij wil leren en met welk doel. Het kind heeft plezier en zin om nieuwe dingen leren. Vanuit de leervraag ontstaat het leerproces. Hier komt de coach (Agoriaans Meester) aan bod. De coach stuurt, stimuleert, inspireert, helpt analyseren, adviseert en geeft feedback. Kinderen werken, spelen, leren en zorgen met en voor elkaar in een groep. In de groep wordt elk kind gezien en gehoord.
 • Hoe sluit de BSO aan op het Agora- aanbod voor kinderen van 4 tot en met 13 jaar?
  Onze missie is dat de verlengde dag voor de kinderen die deelnemen zoveel mogelijk een natuurlijke overgang is vanuit de rest van de dag. We streven naar bekende gezichten, die goed op de hoogte zijn van de ontwikkelbehoefte van de kinderen, en het Agora gedachtegoed. Er zal ruimte zijn voor ontspanning, voor onderwijsverwerking, prikkelende activiteiten en avonturen. Ook hier geldt dat het kindcentrum een levendige omgeving is, waar kinderen van alles in kunnen beleven, maar zich ook kunnen terugtrekken, en mogen aangeven waar ze behoefte aan hebben. Kinderen hebben inspraak, en de ouderparticipatie is hier hoog: ook voor de kinderen in deze leeftijd willen we in goed contact met de ouders zorgen voor een zo'n fijn mogelijke verlengde dag.
 • Wat is het verschil tussen een Agora-KDV en een regulier KDV?
  Een Agora-KDV richt zich, volgens het gedachtegoed van Agora, op kindvolging gebaseerd op de intrinsieke ontwikkelbehoefte van het kind. Daar waar het kind dit aankan en het veilig is, staat het KDV in verbinding met de rest van het kindcentrum, de andere kinderen en kindprofessionals. Naast de geborgenheid van de eigen groep, heeft elk kind de mogelijkheid om onder begeleiding van de pedagogisch medewerker waar gewenst kennis te maken met de wereld om zich heen. De kinderen worden in hun eigen groep (de stamgroep) zo heterogeen mogelijk opgevangen. Binnen ons KDV is de dagopvang georganiseerd in een zogenoemde verticale groep voor kinderen van 0 tot 4 jaar.
 • Hoe ziet Agora eruit voor kinderen van 2 tot 4 jaar?
  Peuters zijn naarmate ze ouder worden meer in staat om deel te nemen aan alles wat buiten de vertrouwde omgeving van de groep plaatsvindt. Agora betekent voor peuters dat zij meer op maat en individueler worden benaderd. Een peuter die al veel prikkels aankan en nodig heeft voor de eigen ontwikkeling, kan onder begeleiding van de vertrouwde professional deelnemen aan activiteiten binnen het Kindentrum die aansluiten bij de ontwikkelbehoefte, bijvoorbeeld bij een andere groep. Een peuter die langer een geborgen omgeving nodig heeft, wordt binnen de eigen KDV-groep goed begeleid om zich veilig te ontwikkelen.
Heb je andere vragen? Neem contact met ons op!
bottom of page