top of page
Kinderen spelen met krijt

AANMELDPROCEDURE

VOOR KINDEREN DIE OVERSTAPPEN VAN ANDERE SCHOLEN (ZIJ-INSTROOM)

Bij het aannemen van kinderen die afkomstig zijn van een andere school, gaan wij extra zorgvuldig te werk. Uitgangspunt van de procedure is het belang van het kind en het respecteren van de vrijheid van onderwijskeuze.
Noot: waar ouder staat wordt bedoeld de gezaghebbende ouder, dan wel gezaghebbende ouders dan wel verzorger(s).

Een nieuwe school

De wens om van school te veranderen kan in het geval van Agora Westelijke Mijnstreek grofweg voortkomen uit twee omstandigheden:

[1.] Ouders en/of kind willen graag naar Agora Westelijke Mijnstreek vanwege de eigenheid van de onderwijskundige en organisatorische aanpak, of

[2.] Ouders en/of kind willen graag naar Agora Westelijke Mijnstreek omdat er de verwachting is dat het kind hier beter zal gedijen dan op de huidige school.

In beide situaties onderzoeken we of verandering van school in het belang van het kind is én wij het kind het onderwijs en de ondersteuning kunnen bieden die het nodig heeft.

 

Toeleiding bij zij- instroom

Agora Westelijke Mijnstreek hanteert een specifieke aanpak op het gebied van toeleiding in het geval van zij- instroom. Een onderdeel van de aannameprocedure is daarom het geven van een realistisch beeld van het aanbod en de ondersteuningsmogelijkheden aan ouder en kind.

 

Rol van de huidige school
Bijzonder punt van aandacht behoeft het betrekken van de huidige school. Het gaat hierbij om het moment waarop de huidige school wordt geïnformeerd dan wel om informatie wordt gevraagd en door wie deze actie wordt ondernomen. Hierbij zijn de uitgangspunten het belang van het kind en de verantwoordelijkheid van de ouders. 

 

Knooppunt

Vast staat dat er vóór inschrijving altijd contact is geweest tussen de scholen en dat een zorggesprek -het zogenaamde 'knooppunt'- met ouders, beide scholen en eventuele andere betrokkenen onderdeel is van de verkenning van de verplaatsing. Volgens de geldende afspraken in de regio wordt Duiden & Doen ingevuld en gedeeld, en wordt de verplaatsing schriftelijk vastgelegd. 

 

Met het oog op de beschreven zorgvuldigheid geldt de volgende aannameprocedure, waarbij opgemerkt wordt dat de volgorde van enkele stappen kan verschillen afhankelijk van de specifieke situatie.

 

PROCEDURE

Informatie- avond

Ouders bezoeken een van de informatie- bijeenkomsten die Agora Westelijke Mijnstreek organiseert, om een beeld te vormen van de uitgangspunten van het aanbod, de wijze van organiseren, en de rol van ouders binnen het aanbod. 

Aanmelding

Ouders maken hun interesse kenbaar door hun kind schriftelijk aan te melden middels het aanmeldformulier. Naar aanleiding van het aanmeldformulier worden ouders uitgenodigd voor een kennismakingsgesprek op locatie. 

 

Kennismakingsgesprek

In het kennismakingsgesprek stemmen coaches en ouders de wederzijdse verwachtingen op elkaar af. Dit gesprek omvat een kennismaking, achtergronden over visie en uitgangspunten van Agora, de situatie van de leerling en een rondleiding door het gebouw. 

 

Toestemming

Wanneer ouders wensen over te gaan tot inschrijving, verlenen zij de organisatie schriftelijk toestemming voor het opvragen van relevante informatie over het kind bij betrokken partijen zoals kinderopvang of hulpverlening. Alle ouders/ wettelijk verzorgers dienen toestemming te verlenen. 

 

Verzamelen van informatie (Onderzoek)

Agora Westelijke Mijnstreek vraagt na ontvangst van de schriftelijke toestemming gegevens op bij relevante partijen. 

Indien de situatie hiertoe aanleiding geeft kan de organisatie overgaan tot aanvullend onderzoek om in te kunnen schatten of er aan de ontwikkelbehoefte van het betreffende kind voldaan kan worden. 

 

We zijn bij zij- instroom specifiek op zoek naar pedagogisch- didactische inzichten van de aanleverende school, aangevuld met eventuele onderzoeksgegevens en/of verslaglegging van inzet van professionals in coaching, onderzoek of paramedische professionals.

We gaan uit van transparantie en verzoeken ouders en school uitdrukkelijk om volledigheid in informatie, in het belang van het kind. 

 

Deze stap is vooral gericht op het verkrijgen van voldoende informatie waarmee een oordeel kan worden gevormd of wij het kind kunnen bieden wat het nodig heeft. 

 

Geen toestemming

We respecteren hierbij het standpunt van de ouder indien deze niet wilt dat er contact is tussen de beide scholen. De consequentie hiervan kan zijn dat wij geen oordeel kunnen geven over de mogelijkheid van toelating van de leerling. Indien de ouder dit niet wilt, kan het uiterste gevolg zijn dat de aannameprocedure hier eindigt indien wij ons niet een voldoende beeld kunnen vormen over de onderwijsbehoeften van het kind.

 

Passend onderwijs

In het geval dat het kind een beperking of specifieke zorg-/ ondersteuningsvraag heeft (lichamelijk, gedragsmatig, verstandelijk of anderszins) volgt in principe dezelfde procedure zoals hierboven beschreven. In sommige situaties kan het wenselijk cq noodzakelijk zijn dat wij het Samenwerkingsverband Westelijke Mijnstreek en/ of Kindante Kwadrant inschakelen om samen met ons zorg te dragen voor een zorgvuldige toeleiding. 

Inschrijving

Op het moment dat zowel ouder als school tot inschrijving willen overgaan, kan de ouder het kind inschrijven door middel van het inschrijfformulier dat na het gesprek wordt uitgereikt/gemaild.
Ouders ontvangen een schriftelijke bevestiging van inschrijving. 

Na de bevestiging van inschrijving wordt er contact opgenomen over de start en andere praktische zaken.

 

Geen aanname

In geval het niet tot een inschrijving komt, wordt dit besproken met de ouder. Agora Westelijke Mijnstreek zoekt dan samen met ouders en eventueel andere betrokkenen naar een passende onderwijsplek voor het kind. 

bottom of page