top of page
Kinderen spelen met krijt

AANMELDPROCEDURE

VOOR KINDEREN DIE VOOR HET EERST EEN SCHOOL BEZOEKEN

Uitgangspunt is dat kinderen worden toegelaten mits er de verwachting is dat het kind overeenkomstig zijn/haar mogelijkheden de school zal doorlopen. De verwachtingen van ouder en school worden afgestemd in een gesprek voorafgaand aan de inschrijving. Onderdelen van dit gesprek zijn kennismaking, beleid en visie van Agora, situatie van de leerling, de aannameprocedure en een rondleiding in het gebouw. 
Noot: waar ouder staat wordt bedoeld de gezaghebbende ouder, dan wel gezaghebbende ouders dan wel verzorger(s).

Informatie- avond

Ouders bezoeken een van de informatie- bijeenkomsten die Agora Westelijke Mijnstreek organiseert, om een beeld te vormen van de uitgangspunten van het aanbod, de wijze van organiseren, en de rol van ouders binnen het aanbod. 

Aanmelding

Ouders maken hun interesse kenbaar door hun kind schriftelijk aan te melden middels het aanmeldformulier. Naar aanleiding van het aanmeldformulier worden ouders uitgenodigd voor een kennismakingsgesprek.

 

Kennismakingsgesprek

In het kennismakingsgesprek stemmen coaches en ouders de wederzijdse verwachtingen op elkaar af. Dit gesprek omvat een kennismaking, achtergronden over visie en uitgangspunten van Agora, de situatie van de leerling en een rondleiding door het gebouw. 

 

Toestemming

Wanneer ouders wensen over te gaan tot inschrijving, verlenen zij de organisatie schriftelijk toestemming voor het opvragen van relevante informatie over het kind bij betrokken partijen zoals kinderopvang of hulpverlening. Alle ouders/ wettelijk verzorgers dienen toestemming te verlenen. 

 

Onderzoek

Agora Westelijke Mijnstreek vraagt na ontvangst van de schriftelijke toestemming gegevens op bij relevante partijen. 

Indien de situatie hiertoe aanleiding geeft kan de organisatie overgaan tot aanvullend onderzoek om in te kunnen schatten of er aan de ontwikkelbehoefte van het betreffende kind voldaan kan worden. 

 

Passend onderwijs

In het geval dat het kind een beperking of specifieke zorg-/ ondersteuningsvraag heeft (lichamelijk, gedragsmatig, verstandelijk of anderszins) volgt in principe dezelfde procedure zoals hierboven beschreven. In sommige situaties kan het wenselijk cq noodzakelijk zijn dat wij het Samenwerkingsverband Westelijke Mijnstreek en/ of Kindante Kwadrant inschakelen om samen met ons zorg te dragen voor een zorgvuldige toeleiding. 

 

Inschrijving

Op het moment dat zowel ouder als school tot inschrijving willen overgaan, kan de ouder het kind inschrijven door middel van het inschrijfformulier dat na het gesprek wordt uitgereikt/gemaild.
Ouders ontvangen een schriftelijke bevestiging van inschrijving. 

Na de bevestiging van inschrijving wordt er contact opgenomen over de start en andere praktische zaken.

Geen aanname

In geval het niet tot een inschrijving komt, wordt dit besproken met de ouder. Agora Westelijke Mijnstreek zoekt dan samen met ouders en eventueel andere betrokkenen naar een passende onderwijsplek voor het kind. 

bottom of page