top of page
Kinderen spelen met krijt

AANMELDPROCEDURE

Bij het aannemen van lerenden houden wij ons aan de wet- en regelgeving, aan het beleid van Stichting Kindante en aan de regionale afspraken.
De hier beschreven procedure geldt voor het aanbod aan
4-13 jarigen. Wij maken onderscheid tussen kinderen die voor het eerst een school gaan bezoeken en kinderen die reeds een andere school bezoeken/bij een andere school staan ingeschreven.

Noot: waar ouder staat wordt bedoeld de gezaghebbende ouder, dan wel gezaghebbende ouders dan wel verzorger(s).

Regulier Primair Onderwijs

Agora Westelijke Mijnstreek biedt regulier primair onderwijs aan kinderen tussen 4 en maximaal 14 jaar. Alle kinderen in deze leeftijd waarvan het team van de school verwacht dat ze met succes het onderwijs aan deze school kunnen volgen, gegeven de talenten en mogelijkheden van het kind, de uitgangspunten van Agora Westelijke Mijnstreek en de mogelijkheden van het team – zijn in principe toelaatbaar.

Omdat elke lerende een individueel leerplan volgt, is instroom gedurende het jaar mogelijk.

 

Verantwoordelijkheid

Binnen de kaders van dit beleid en de wet is de schoolleider namens het bevoegd gezag bevoegd te beslissen over toelating van kinderen. De praktijk in onze school is dat het team in overleg besluit over toelating van kinderen. Dit houdt in dat kinderen worden toegelaten mits geen van de teamleden een overwegend en beargumenteerd bezwaar heeft en het team de inschatting kan maken tegemoet te kunnen komen aan de ontwikkelbehoefte van het kind. 

Procedure

We maken bij aanmelding onderscheid tussen kinderen die voor het eerst een school bezoeken, en kinderen die de overstap maken van een andere school (zij- instroom).

Ook ouders van kinderen die nog 4 moeten worden nodigen we van harte uit om hun interesse kenbaar te maken middels een aanmelding. Op die manier kunnen we beter inschatten met welke toestoom we rekening mogen houden. 

Informatie- avond

Ouders die een aanmelding bij Agora Westelijke Mijnstreek overwegen nodigen wij van harte uit om een van onze informatie- avonden te bezoeken, om een beeld te vormen van de uitgangspunten van het aanbod, de wijze van organiseren, en de rol van ouders binnen het aanbod. 

bottom of page